Tříkrálová sbírka 2021

Jak můžete přispět

Koledování

Tříkrálová sbírka pro Charitu sv. Martina letos proběhla bez koledníků. Děkujeme za pomoc při umístění pokladniček alespoň na úřadech, kostelích, obchodech a na dalších veřejných místech!

Známe obsah všech pokladniček! Dárci byli opět štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat seniorům a dlouhodobě nemocným. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do 60 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 176 932 Kč v bruntálském a rýmařovském regionu.

Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat - lidem s postižením, nemocným, seniorům. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy dobrovolníkům, koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či finančním darem. Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním pokladniček. Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet.

Jak budou dary do kasiček následně využity? Charita sv. Martina, která sbírku organizovala, použije 65% z celkové sumy 176 932 Kč, tedy 115 006 Kč na rozšíření provozu pečovatelské služby. Výnos sbírky použijeme také na nákup a opravy zdravotnických pomůcek v naší půjčovně. Dalších 15% využije ostravsko-opavská diecézní Charita na své projekty (Poradenské info centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách apod.), 10% pomůže potřebným v zahraničí (Ukrajině a Moldavsku), 5% jde na celostátní projekty Charity a 5% je zákonná režie sbírky.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, podporovatelům, partnerům sbírky a samozřejmě koledníkům, jste KINGOVÉ!

Online koleda vám chce zprostředkovat zážitek z koledování ve virtuálním prostoru až do 30.dubna 2021. Věříme, že online koledníci vás potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Přijměte požehnání a vložte do ONLINE kasičky příspěvek na pomoc lidem v nouzi.


Převodem na sbírkový účet.

66008822/0800

VS: 77708020

Dárcovskou DMS lze zasílat po celý rok. 

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30

DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60

DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Na číslo: 87 777

Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz Charita sv. Martina chce vyjít vstříc potřebám místních lidí, pomáhat jim v jejich životních nesnázích a nabídnout pomoc ne jako výdělečný podnik, ale jako službu bližnímu.


Charitní pečovatelská služba

Posláním Charitní pečovatelské služby Charity sv. Martina v Malé Morávce je pomoc, podpora a péče osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenní péči o vlastní osobu a o domácnost. Usilujeme o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastní domácnosti, tedy tam, kde je jim nejlépe a kde jsou zvyklí žít. 

Charitní ošetřovatelská služba - domácí péče

Jsme zdravotnickým zařízením v registru Moravskoslezského kraje. Hlavní myšlenkou služby je nemocnému člověku poskytnout komplexní zdravotní péči v jeho domácím prostředí se svými blízkými. 

Charitní půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek

Naše půjčovna slouží lidem, kteří jsou v důsledku svého poranění, nebo nemoci nuceni dočasně nebo trvale používat zdravotnické pomůcky. Tyto pomůcky napomohou potřebným ke zvládání každodenních činností a usnadní pobyt či léčbu v domácím prostředí.

Katalog a ceník ke stažení níže.