Charitní pečovatelská služba

Naším cílem je především umožnit lidem i přes své zdravotní obtíže zachovat si či zlepšit svůj dosavadní způsob života. Náš klient bude:
• žít co nejdéle ve svém domově;
• více soběstačný, samostatný a aktivní;
• využívat běžně dostupné služby či instituce a udrží si své sociální kontakty;
• mít dobré vazby s rodinou či se svým blízkým okolím.

ZÁSADY SLUŽBY
• Úcta k lidské důstojnosti: respektujeme přání klientů, jednáme s nimi v úctě a respektu, chráníme jejich práva a ctíme soukromí.
• Individuální přístup: přistupujeme ke každému jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby, zvyklosti a přání. Všímáme si nejen materiálních, ale i duchovních potřeb člověka.
• Naslouchání: vyslechneme přání klientů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
• Vzájemná spolupráce: podporujeme klienta na společně prováděné činnosti.
• Odbornost / kvalita: pečovat o klienta budou pouze kvalifikovaní pracovníci.

OKRUH OSOB (CÍLOVÁ SKUPINA)
• Službu poskytujeme dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.
• Pečovatelskou službu poskytujeme na území obcí a měst bývalého okresu Bruntál.
• Službu neposkytujeme osobám žijícím osaměle, které nekomunikují běžným způsobem (např.hluchoněmí) a nemají žádné blízké, kteří by za ně jednali.

Další informace o službě

Místo (oblast) poskytování terénní služby

Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů služby. Pečovatelskou službu poskytujeme na území měst a obcí: Bruntál, Staré Město, Oborná, Karlova Studánka, Roudno, Nová Pláň, Moravskoslezský Kočov, Valšov, Mezina, Dlouhá Stráň, Milotice nad Opavou, Břidličná, Rýžoviště, Lomnice, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Dvorce, Křišťanovice, Bílčice, Horní Benešov, Staré Heřminovy, Svobodné Heřmanice, Horní Životice, Razová, Leskovec nad Moravicí, Malá Morávka, Andělská Hora, Světlá Hora, Dolní Moravice, Rudná pod Pradědem, Václavov u Bruntálu, Moravský Beroun, Norberčany, Dětřichov nad Bystřicí, Rýmařov, Tvrdkov, Horní Město, Stará Ves u Rýmařova, Huzová, Jiříkov, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov, Karlovice, Široká Niva, Nové Heřminovy.

Provozní doba: od 7 hodin do 15:30 hodin, zpravidla od pondělí do pátku, ve zvláštních případech i během víkendů a svátků.

Kapacita služby: Celková kapacita v r. 2016 je 12 klientů. Okamžitá kapacita zařízení jsou 2 klienti služby.

Průběh jednání se zájemcem o službu

Zájemce se o službě může dozvědět z infoletáku, který je k dispozici na příslušném městském/obecním úřadě, v ordinacích praktických lékařů, v obecních zpravodajích. O službě se klienti mohou dozvědět z webových stránek Charity sv. Martina, z inzerátů či článků v místním tisku, z reklamy na vozidlech Charity, regionální TV, u zřizovatele služby, na akcích pro veřejnost (např. Dny sociálních služeb, tematických besedách). Zájemce může vstoupit do jednání osobně v sídle služby, telefonicky, emailem nebo písemně na výše uvedených kontaktech. Od zájemce požadujeme písemný projev jeho zájmu, tj. vyplnění "Žádosti o zavedení pečovatelské služby" přičemž formulář této žádosti najde na webu, sociálních odborech městských úřadů a na obecních úřadech v lokalitě poskytované služby. Bude doručen klientům při návštěvě v jeho domácnosti.

Na základě "Žádosti o zavedení pečovatelské služby" a volné kapacity služby pokračuje jednání se zájemcem o službu.
V případě volné kapacity služby je dohodnuta schůzka přímo v domácnosti klienta. Schůzka vzhledem k povaze služby a akutnosti péče domlouvána co nejdříve po vyplnění "Žádosti o zavedení pečovatelské služby." Rozhovoru se účastní zájemce o službu, vedoucí pečovatelské služby, příp. zástupce vedoucí pečovatelské služby a příp. další osoba, kterou si zájemce o službu u rozhovoru přeje. Zájemce je seznámen s nabídkou a podmínkami pečovatelské služby, s průběhem služby. Vedoucí pečovatelské služby zjišťuje od zájemce jeho očekávání, potřeby související se službou, jeho možnosti a schopnosti. V případě zájmu o službu je uzavřena se zájemcem písemná "Smlouva o poskytování pečovatelské služby", kterou lze v průběhu poskytování služeb upravovat dle přání a potřeb klienta.
V případě plné kapacity je zájemce zařazen do evidence zájemců o poskytování pečovatelské služby a při uvolnění kapacity je zájemce telefonicky kontaktován. V jiném případě je zájemce seznámen s ostatními sociálními službami v rámci regionu.

Průběh poskytované služby

Pečovatelská služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí klienta. Do jeho domácnosti dochází pečovatelka a provádí pečovatelské úkony podle uzavřené "Smlouvy o poskytování pečovatelské služby." Služba probíhá tak, jak bylo dohodnuto s klientem a zapsáno v tzv. individuálním plánu péče. Pečovatelka vede u klienta záznamy o provedených úkonech a délce jejich trvání. Zapisuje také příp. změny, které klient požaduje nebo změny jeho situace, které sama pozorovala. Tyto změny hlásí vedoucí pečovatelské služby a ta následně s klientem projedná, jak by se péče měla upravit.

Popis nabízených činností
Pečovatelská služba zajišťuje:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.